Wybory socjalne na pierwszy rzut oka: nasz wybór w sprawie emerytury i zdrowia

Co sześć lat niemieckie instytucje, jak Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversicherung Saarland oraz zastępcze kasy chorych przeprowadzają wybory socjalne. Po wyborach do niemieckiego parlamentu i wyborach do Parlamentu Europejskiego wybory socjalne są trzecim pod względem wielkości przedsięwzięciem wyborczym w Niemczech. Ponad 51 milionów osób ubezpieczonych i emerytów jest uprawnionych do głosowania. Oddając głos wskazują, kto będzie zasiadał i podejmował ważne decyzje w organach legislacyjnych kas chorych i instytucji ubezpieczenia emerytalnego. Wynika to z faktu, że osoby ubezpieczone i emeryci mają swoje własne parlamenty. A to oznacza, że ubezpieczenie społeczne jest samorządne. Obowiązuje zasada: kto wpłaca składki lub już je wpłacił, ten powinien współdecydować.

Wybory socjalne mają typową formę wyborów korespondencyjnych. Od połowy kwietnia wyborcy otrzymują drogą pocztową materiały wyborcze. Osoba, która otrzyma takie materiały od instytucji Deutsche Rentenversicherung Bund lub od Deutsche Rentenversicherung Saarland lub też ze swojej kasy chorych, w każdym z tych przypadków jest uprawniona do głosowania. Osoby uprawnione do głosowania stawiają znak X na jednej z list, wypełnioną kartę do glosowania wkładają do czerwonej koperty wyborczej i wrzucają do skrzynki pocztowej lub przynoszą do oddziału poczty. Materiały wyborcze muszą trafić do instytucji ubezpieczeniowej najpóźniej do dnia 31 maja 2017 roku. Obowiązuje data otrzymania korespondencji.

Osoby niewidome lub słabo widzące mogą zaznaczyć swoją kartę wyborczą za pomocą specjalnego szablonu. Szablon taki wraz z płytą CD do odsłuchania można otrzymać nieodpłatnie na podstawie złożonego wniosku.

Członkowie kasy zastępczej BARMER wybierają w terminie późniejszym. Fuzja kasy zastępczej BARMER GEK i Deutsche BKK spowodowała powstanie nowej kasy zastępczej BARMER w dniu 1 stycznia 2017 roku. Ma to swoje konsekwencje dla kalendarza wyborczego. Koordynator wyborów federalnych ustaliła zatem dla członków kasy zastępczej BARMER odrębny termin wyborów: 4 października 2017 roku. Tym samym wszyscy uczestnicy mają wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do wyborów.

Osoby ubezpieczone i emeryci podlegający instytucjom ubezpieczeniowym, jak Deutsche Rentenversicherung Bund oraz Deutsche Rentenversicherung Saarland, a także członkowie kas zastępczych zamieszkujący na terenie UE i w państwach EOG lub w Szwajcarii, mogą wziąć udział w prawyborach.

Przedstawiciele wybrani do parlamentów samorządu decydują o finansach, organizacji, zatrudnianiu personelu oraz we wszystkich kwestiach, które bezpośrednio dotyczą osób ubezpieczonych i emerytów. W ten sposób można dostosować świadczenia do osób ubezpieczonych. Przedstawiciele służą radą szybko i nieodpłatnie w pobliżu miejsca zamieszkania osób ubezpieczonych. Pomagają również rozwiązywać spory całkowicie bez udziału sędziów. W komisjach odwoławczych działających w instytucji Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversicherung Saarland oraz w kasach zastępczych osoby skupione w samorządzie weryfikują w indywidualnych przypadkach decyzje instytucji ubezpieczeniowej, jeżeli osoba ubezpieczona wystąpi z takim wnioskiem.

Strona internetowa dotycząca wyborów socjalnych (www.sozialwahl.de) przedstawia informacje dotyczące ważnych treści i kwestii, które koncentrują się wokół tematu wyborów socjalnych i samorządu.

W pozycji menu „Wybory socjalne“ znajdziecie Państwo najważniejsze informacje na temat wyborów: dlaczego organizuje się wybory, kto i w jaki sposób jest wybierany. Wywiady z przewodniczącym Deutsche Rentenversicherung Bund oraz z przewodniczącym Związku Kas Zastępczych podkreślają znaczenie tej społecznie wykonywanej pracy.

W pozycji „Samorząd“ materiał strony internetowej przedstawia informacje na temat zadań samorządu. Wywiady z osobami skupionymi w samorządzie pozwalają zapoznać się z obszarami podejmowanych przez nich działań.

W pozycji menu „Nasze tematy“ można znaleźć bardziej szczegółową informację na temat konkretnych obszarów zadaniowych samorządu.

Pod hasłem „Nasi Promotorzy“ znajdziemy wypowiedzi ważnych osobistości na temat wyborów socjalnych i samorządu.

W pozycji „Wasze pytania“ znajdziecie Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania. Poza tym w tym miejscu są wyjaśnione najważniejsze pojęcia koncentrujące się wokół kwestii wyborów socjalnych.

Pozycja „Prasa“ proponuje dziennikarzom i przedstawicielom mediów informacje prasowe, teksty do wykorzystania oraz informacje powiązane z wyborami socjalnymi i samorządem. Poza tym przedstawiciele mediów znajdą tutaj dane kontaktowe do biura informacyjnego działającego na rzecz wyborów socjalnych.